1. עסק או חברה בעלי מחזור הכנסות שאינם עולים על 100 מיליון ₪.

2. לעסק או לחברה אין חוב לא מוסדר כלפי רשויות המס.

3. לעסק או לחברה אין חשבונות מוגבלים או מעוקלים.

4. העסק או החברה אינם נמצאים בתהליך של כינוס נכסים.

מי זכאי לגשת?

המדינה מעוניינת להביא לצמיחה וגדילה של המשק הישראלי והיא עושה זאת ע"י עזרה בגיוס אשראי לבעלי עסקים קטנים ובינוניים באמצעות העמדת ערבות מדינה. מתוך הבנה כי עסקים אלה מאיצים את גלגלי הכלכלה ואחראים על תעסוקת רוב העובדים במשק. לרוב אלה גם העסקים אשר מתקשים לגייס אשראי באופן עצמאי.

מדוע ניתנות הלוואות בערבות מדינה?

הקרן להלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים הוקמה בשנת 2001 ומטרתה לסייע לכל עסק קטן או בינוני בכל ענף פעילות ובפריסה ארצית רחבה. לאורך השנים סייעה הקרן ערבות המדינה לעשרות אלפי עסקים לצמוח ולהתפתח. הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה מאפשרת לקבל הלוואה לצורכי הון חוזר, השקעות בעסק והקמת עסק חדש.

קרנות מדינה
סכום ההלוואה 
מה הם תנאי הקרן?

החל מ 50,000 ₪ ועד 8 מיליון ₪ (בהתאם למחזור השנתי של העסק).

ליצירת קשר

or@pivotfs.com
054-8191760 אור
בטחונות נדרשים ​

בין 10% ל 25% מגובה ההלוואה, ע"פ שיקול דעתו של הבנק

תקופת ההלוואה

פריסה תשלומים נוחה למשך 5 שנים והקלה על התזרים בעזרת גרייס לתקופה של עד שנה

ערבות בעלים לבנק על מלוא סכום ההלוואה.

ערבות בעלים
ריבית

ע"פ שיקול דעת של הבנק

מה הם יתרונות הקרן?

  • שיעור ריבית אטרקטיבית – ריבית היא מדד המשקף סיכון, עסק הניגש לבנק לבקש אשראי כאשר לצדו ערבות המדינה באופן אוטומטי מצטייר כ"מסוכן" פחות וסביר להניח שיצליח לגייס את הסכום המבוקש ובריבית אטרקטיבית .

  • תקופת הלוואה – הלוואה בערבות מדינה היא לתקופה של 5 שנים (גם כאשר שימושי ההלוואה הם לטווח קצר כגון רכישת מלאי, השקעה בפרסום מימון חוב לקוחות וכו') עם אפשרות של תקופת גרייס (תשלום הריבית ללא הקרן) בת חצי שנה.

  • הלוואת הקרן נחשבת כמעין מקור מימון נפרד שאינו מכביד או מנצל את משאבי האובליגו והביטחונות הקיימים או הפנויים.

  • היכולת לקבל אשראי מאת בנקים שאינם מממנים את החברה על אף קיומו של שיעבוד שוטף על נכסיה לטובת הבנקים הממנים הקיימים וזאת מבלי לפגוע בשעבוד השוטף או לשנותו.

  • הקרן מאפשרת קבלת מימון למגזרים ופעילויות בעלי סיכון גבוה יותר וכן ליוזמות חדשות.

מהם שלבי התהליך?

שלב ראשון – בדיקת היתכנות: בשלב זה צוות כלכלני פיבוט יבצע בדיקת היתכנות יסודית על בסיס הדוחות הכספיים של העסק, בחינת מצבו הפיננסי וצפי עתידי על מנת לנתח את סיכוי הצלחת גיוס האשראי בקרן (והאם אופי הפעילות כלל מתאים לגיוס אשראי בקרן בערבות מדינה - ישנן דרישות ומאפיינים ייחודים).

 

שלב שני - כתיבת בקשת האשראי: לאחר איסוף כלל החומרים הדרושים מתבצע אפיון וניתוח מעמיק אודות פעילות החברה, המגמות בשוק בו היא פועלת וצרכיה העתידיים.

לאחר קבלת התמונה המלאה מגובשת האסטרטגיה על פיה תיבנה הבקשה, קרי בחירת המסלול הייעודי ממבחר מסלולי הקרן הקיימים (יש לציין כי מסלולי הקרן לעיתים משתנים, וקיימות הטבות בעתות מסוימות לעסקים הנמצאים בקרבת עוטף זה, משרתי מילואים, ועסקים הפועלים בענף החקלאות לדוגמא) ומטרות ההלוואה ע"ב בחינה מדוקדקת של צרכי החברה ובהתאם למגמות הענף, הרגולציה ותוך התייחסות לכשלי עבר ומציאת דרכי פתרון עתידיים.

בקשת האשראי מורכת ממספר פרקים ונקודת התייחסות עיקריות:

  1. תקציר מנהלים – תקציר המנהלים נחשב לאחד מעמודי התווך של תכנית עסקית. סעיף זה כולל רקע קצר אודות היזם, ומתאר לקורא באיזה שלב נמצא העסק, לאן רוצים להגיע, ומדוע הרעיון העסקי שנמצא בלב העסק יהיה מוצלח. פרק זה יכלול את היסטורית החברה מיום הקמתה, נקודות מפנה ואבני דרך במרוצת השנים, פירוט אודות פעילותה הנוכחית, ותכניות עתידיות ע"פ חזון החברה.

  2. הצגת נתונים המאפיינים את הפעילות העסקית - בחלק זה מוצג נתונים עיקריים אודות מערך הלקוחות והספקים - תנאי תשלם, היקפי פעילות, פיזור וריכוז הלקוחות והספקים ויחסי כוחות מול הספקים והלקוחות של החברה. כמו כן, פרק זה כולל את מצבת כוח האדם הנוכחית, התייחסות אודות גיוסים ושינוים עתידים בהתאם למגמות החברה.

  3. ניתוח הדוחות הכספיים של החברה במהלך השנים האחרונות - בפרק זה מוצג ניתוח של תוצאות הפעילות של החברה ע"פ הדוחות כספיים של החברה בהתאם לשינויים וההתפתחויות שקרו בחברה במרוצת השנים הללו תוך מתן הסברים והתייחסויות לסוגיות המרכזיות המשתקפות מתוך הדו"חות.

  4. ניתוח מצבה הפיננסי של החברה – הצגת מקורות האשראי של החברה, תוך מתן הסברים אודות הלוואות קיימות, נכסים, ושינויים בהיקף האובליגו בעקבות פעילות החברה.

  5. תחזית פיננסית - בפרק זה מוצגות תחזיותיה הפיננסיות של החברה למהלך השלוש שנים הבאות ע"ב הנחות סבירות הן ברמת המיקרו והן ברמת המאקרו, תוך התחשבות בשינויים הצפויים גם בהיבט ההכנסות וגם בהיבט ההוצאות כתוצאה משינויים בהיקפי הפעילות והשקעות החברה. כמו כן, לתחזית הפיננסית כאמור מתלווה דוח תזרים מזומנים למהלך השנים הקרובות וניתוח כושר החזר של החברה.

 

שלב שלישי - הגשת הבקשה לגוף המתאם וביצוע בדיקה מקדמית מול הבנקים השונים -

בשלב זה מועברת הבקשה לבדיקת הגוף המתאם מטעם הקרן בערבות מדינה. במקביל פיבוט מנהלת מו"מ ראשוני מול הבנקים הלוקחים חלק בפרויקט הקרן.מטרת המו"מ מול הבנקים הנו קבלת תשובה עקרונית אודות מידת נכונותו של כל אחד מהבנקים לממן את החברה במסגרת ההלוואה בערבות מדינה וקבלת אינדיקציה אודות תנאי ההלוואה. שלב רביעי - בחירת בנק וקיום וועדת אשראי - לאחר אישור הגוף המתאם מטעם הקרן, הבקשה תועבר לבחינת הבנק אשר יבחר ע"י החברה ופיבוט. לאחר אישור הבנק תתקיים וועדת אשראי אשר תפקידה לאשר את סכום ההלוואה הסופי ותנאי ההלוואה.